Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Zarządzenia Rektora 2021 r.


 1. Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie uchwalenia planu inwestycji na 2021 rok.

 2. Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 11.01.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni.

 3. Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej.

 4. Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie procedury sporządzania planu działalności Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Wałczu i sprawozdania z jego wykonania.

 5. Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 6. Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 01.02.2021 r. - w sprawie powołania członków stałych kierunkowych rad programowych dla kierunków Bezpieczeństwo, Informatyka, Pedagogika - studia II stopnia.

 7. Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 15.02.2021 r. w przedmiocie zmiany Regulaminu zamówień publicznych.

 8. Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na usługi psychologa dla uczestników projektu POWER.03.05.00-00-A003/20-00 pt. „Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 9. Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych oraz utworzenia Biura Osób Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 10. Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu nr 5/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rektora do spraw kwalifikacji kandydatów na stanowiska profesorów uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 11. Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 12. Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu studiów oraz wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów Terapia zajęciowa.

 13. Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu studiów oraz wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów Wychowanie fizyczne, studia II stopnia.

 14. Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i udostępnianie innych składników majątkowych służących działalności dydaktycznej oraz sportowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 15. Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu studiów oraz wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów Inżynieria przemysłu 4.0.

 16. Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

 17. Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

 18. Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 19. Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia o profilu praktycznym.

 20. Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Terapia zajęciowa” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata.

 21. Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria przemysłu 4.0, studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym.

 22. Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria przemysłu 4.0” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) inżyniera.

 23. Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku Wychowanie fizyczne, studia II stopnia o profilu praktycznym.

 24. Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Wychowanie fizycznym” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) magistra.

 25. Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 16.04.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

 26. Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 19.04.2021 r. w sprawie terminów rekrutacji na studia pierwszego i studia drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 27. Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 19.04.2021 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej oraz warunków i trybu zwalniania z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 28. Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 21.04.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat administracyjnych na rok akademicki 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 29. Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 21.04.2021 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

 30. Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zasad przygotowania projektów dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 31. Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości pod nazwą „Polityka Rachunkowości” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 32. Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie odbywania praktyk zawodowych w okresie ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Wałczu.

 33. Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia zajęć w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 34. Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie określenia minimalnej liczby studentów przyjezdnych w ramach Programu Erasmus+ niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym na danym kierunku studiów.

 35. Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 77/2020  z dnia 17.12.2020 r.

 36. Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów przyznawania nagród Rektora.

 37. Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej.

 38. Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Samorządu Studentów Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Wałczu.

 39. Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

 40. Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie zmiany wysokości stypendiów przyznawanych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

 41. Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 01.06.2021 r. w sprawie powołania Kapituły.

 42. Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 01.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na studia pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 43. Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania oraz Zasady Kwalifikowania, Zakwaterowania i Odpłatności w Domach Studenta.

 44. Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc w Domach Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

 45. Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uczelni.

 46. Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 47. Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 01.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 48. Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 01.09.2021 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 49. Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora PWSZ w Wałczu nr 42/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu w roku akademickim 2021/2022 zatwierdzonego uchwałą nr 15/2020 Senatu PWSZ w Wałczu z dnia 30.09.2020 r.

 50. Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych.

 51. Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 52. Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie procedury występowania o nadawanie orderów i odznaczeń pracownikom uczelni.

 53. Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wyznaczenia składu Uczelnianej Komisji Konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydatów do zatrudnienia na etatach dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022.

 54. Zarządzenie nr 54/2021 z dnia z dnia 24.09.2021 r. w sprawie przypisania kierunków studiów do poszczególnych Instytutów.

 55. Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie uchwalenia Deklaracji Polityki Erasmusa+ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na lata 2021-2027.

 56. Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 57. Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku Administracja, studia I stopnia, o profilu praktycznym.

 58. Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku Bezpieczeństwo, studia I stopnia, o profilu praktycznym.

 59. Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia, o profilu praktycznym.

 60. Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku Informatyka, studia I stopnia, inżynierskie o profilu praktycznym.

 61. Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzanie, studia I stopnia, o profilu praktycznym.

 62. Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzanie, studia II stopnia, o profilu praktycznym.

 63. Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w programie studiów dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia I stopnia, inżynierskie o profilu praktycznym.

 64. Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie uzupełnienia programu studiów dla kierunku Pedagogika, studia I stopnia, o profilu praktycznym.

 65. Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie uzupełnienia programu studiów dla kierunku Pedagogika, studia II stopnia, o profilu praktycznym.

 66. Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie uzupełnienia programu studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne, studia I stopnia, o profilu praktycznym.

 67. Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 08.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji
  Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 68. Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 69. Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie  powołania składu Komisji ds. Oceny i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz członków stałych Kierunkowych Rad Programowych
  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 70. Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie powołania uczelnianego koordynatora ds. praktyk i współpracy z pracodawcami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu. 

 71. Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 8/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z dnia 30.01.2018 r.

 72. Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 21.10.2021 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wybranych składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu w 2021 roku.

 73. Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 21.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat administracyjnych za studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

 74. Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 08.11.2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. wyceny składników majątku.

 75. Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 08.11.2021 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu w okresie epidemii COVID-19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Muszyńska 27-01-2021 10:59:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszyńska 27-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Joanna Muszyńska 10-11-2021 08:55:49